Προσωπικό


Δεληγιάννης Ιωάννης

Δεληγιάννης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων”


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~yiannis/

A. Δημοσιεύσεις

1. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές

JOUR-01 I. Deliyannis and M.F. Webster, A Multimedia Investigation Environment for Rheological Contraction-Flow data-sets, περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, τεύχος 64, 2006.

JOUR-02 I. Deliyannis and M.F. Webster, Development of an Interactive Multimedia Tool for Industrial Reverse Roller-Coating Data, περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, τεύχος 65, 2006.

JOUR-03 M. Poulos, I. Deliyannis and A. Floros, Audio Fingerprint Extraction Using an Adapted Computational Geometry Algorithm, Computer and Information Science 5 (6), 88-97, 2012.

JOUR-04 M. Poulos, I. Deliyannis and A. Floros, Efficient Audio Fingerprint Application Verification Using the Adapted Computational Geometry Algorithm, Computer and Information Science 6 (1), 70-82, 2013.

JOUR-05 I. Deliyannis, Sensor Recycling and Reuse, International Journal of Sensor and Related Networks, 1(1), 8-19, 2013.

JOUR-06 I. Deliyannis, Adapting Interactive TV to Meet Multimedia Content Presentation Requirements, International Journal of Multimedia Technology, 3(3), 83-89 2013.

2. Βιβλία/μονογραφίες

ΜΟΝ-01 Ιωάννης Δεληγιάννης «Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο ρόλος των Διαδραστικών Πολυμέσων», Επιστημονική Πρωτότυπη Μονογραφία, Fagotto Books, 2η έκδοση 2010, 214 σελίδες, ISBN 960-7075-99-4.

ΜΟΝ-02 Ιωάννης Δεληγιάννης «Διαδραστικά Πολυμέσα και Ψηφιακή Τεχνολογία στις Τέχνες», Επιστημονική Πρωτότυπη Μονογραφία, Fagotto Books, Μάιος 2007, 182 σελίδες, ISBN 978-960-6685-06-4.


MON-03Ioannis Deliyannis «Interactive Multimedia Systems for Science and Rheology», VDM Verlag Dr. Müller, Germany, 2011, ISBN 978-3-639-34210-9.


3. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές

CON-01 I. Deliyannis, J. Harvey and M. F. Webster. Content-Based Interactive Multimedia Systems for Rheological Science. IADIS 2003, e-Society, 3-6 June, Lisbon, Portugal, e-Society, Proceedings, pp. 181-186, 2003.

CON-02 I. Deliyannis and M. F. Webster, WWW Delivery of Graph-Based, Multi-Level Multimedia Systems: Interaction over Scientific, Industrial and Educational Data, IADIS Int. Conf, WWW/Internet 2002, Lisbon, Portugal, 1-6, pp. 607-612, 2002.

CON-03 Ch. Tsakostas, A. Floros, and I. Deliyiannis, “Real-time Spatial Mixing Using Binaural Processing”, 4th Sound and Music Computing Conference (SMC ‘07), Lefkada, Greece, pp. 291-294, 2007.

CON-04 I. Deliyannis, J. Harvey and M. F. Webster, Multimedia Environments and Interactive Scientific Presentation of Industrially-based Data Sets, DSV-IS 2003, Design Spec and Verif. Interac. Sys. Funchal, Madeira Island, Portugal, June 4-6, DSV-IS 2003, Proceedings, pp. 314-328, 2003.

CON-05 I.Deliyannis, J. Harvey and M.F. Webster, Multimedia presentation and Interactive Interrogation of Reverse-Roller Coating Data, “Computational Methods and Experimental Measurements”, CMEM, Halkidiki, Greece, 1-11, pp. 505-514, 2003.

CON-06 I. Deliyiannis, A. Floros, and Ch. Tsakostas, “Advanced Sound Manipulation for Interactive Multimedia Environments”, 4th Sound and Music Computing Conference (SMC ‘07) Lefkada, Greece, pp. 42-49, July 2007.

CON-07 I. Deliyannis, A. Floros, and M. F Webster, “Multimedia Investigation of Experimental and Simulated Data Sets using a Visual Meta-Data Construct”, 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2007), Corfu, Greece, October 2007.

CON-08 I. Deliyannis and K. Kermanidis, Interactive Internet-Based Investigation of Experimental and Simulated Multimedia Datasets, IADIS WWW/Internet 2007, 5-8 October, Vila Real, Portugal.

CON-09 Ι. Deliyannis, Exploratory Learning Using Social Software, IADIS Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2007, 7-9 December, Algarve, Portugal.

CON-10 I. Deliyannis and N. Kanellopoulos, Interactive Communication Methodology for Social Software and Multimedia Applications, IADIS e-Society 2008, Algarve, Portugal.

CON-11 Δημήτρης Σουμελίδης, Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπτύσσοντας ένα Ανοικτό Εκπαιδευτικό Σύστημα Διαδραστικών Πολυμέσων για Μαθητές με Προβλήματα Επικοινωνίας. 13th Panhellenic Conference on Informatics Workshop on Informatics in Education 2009, Corfu, Greece.

CON-12 Μαρία Ζερβού, Ιωάννης Δεληγιάννης, Ο Ρυθμός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά με Σύνδρομο Down. 13th Panhellenic Conference on Informatics Workshop on Informatics in Education 2009, Corfu, Greece.

CON-13 I. Deliyannis and P. Pandis, An Interactive Multimedia Advertising System for Networked Mobile Devices, 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009), Athens, Greece.

CON-14 I. Deliyannis, A. Antoniou and P. Pandis, Design and Development of an Experimental Low-Cost Internet-Based Interactive TV Station, 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009), Athens, Greece.

CON-15 I. Karydis, I. Deliyannis and A. Floros, Augmenting Virtual-Reality Environments with Social-Signal Based Music Content, 17th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2011), Corfu, Greece, June 2011.

CON-16 I. Deliyannis and I. Karydis, Producing and Broadcasting Non-Linear Art-Based Content Through Open Source Interactive Internet-TV, ACM EuroITV, Lisbon Portugal, June 2011.

CON-17 I. Deliyannis, I. Karydis and K. Anagnostou, Enabling Social Software-Based Musical Content for Computer Games and Virtual Worlds, 4th International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA2011), Wrexham, North Wales, UK, September 2011.

CON-18 I. Deliyannis, A. Giannakoulopoulos, and R. Oikonomidou, Engineering and Design Issues in Urban-oriented Edutainment Systems, Hybrid City, Athens, Greece. 2013.

CON-19 Α. Γιαννακουλόπουλος, Ι. Δεληγιάννης and Ρ. Οικονομίδου, Η εφεύρεση του Παγκόσμιου Ιστού: ένα παράδειγμα συνδυαστικής γνώσης, Ιστορία της Πληροφορίας: Από τον Πάπυρο στο Ηλεκτρονικό Έγγραφο, Αθήνα, Μαϊος 2013.

CON-20 Ι. Δεληγιάννης, Δ. Βιδινιώτη, Μ. Ζερβού, Προτείνοντας μια σύγχρονη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτότυπων εκπαιδευτικών δράσεων για το νηπιαγωγείο με χρήση πολυμέσων, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, Οκτώβρης 2013, ISBN 978-960-99435-4-3.

CON-21 Δ. Βιδινιώτη, Ι. Δεληγιάννης, Μ. Ζερβού, Α. Παπαβλασόπουλος, Κ. Κυρίμης, «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, Οκτώβρης 2013, ISBN 978-960-99435-4-3.


4. Κεφάλαια με συλλογικούς τόμους

CHAP-01 Book Title: Interactive Systems. Design, Specification, and Verification, Series: Lecture Notes in Computer Science, Publisher: Springer Berlin / Heidelberg, Chapter Title: Multimedia Environments and Interactive Scientific Presentation of Industrially-based Data Sets, I. Deliyannis, J. Harvey and M. F. Webster, ISSN 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), Volume 2844/2003, ISBN 978-3-540-20159-5 pp. 424-427, 2003. http://www.springerlink.com/content/5xce4xdlkcffx5g3/
CHAP-02 Book Title: Computational Methods in Experimental Measurements XI, Series: Modelling and Simulation, Publisher WitPress, Edited By: C.A BREBBIA Wessex Institute of Technology, UK, P. Anagnostopoulos Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) GREECE & G.M Carlomagno University of Naples di Napoli ITALY Chapter Title: Multimedia presentation and Interactive Interrogation of Reverse-Roller Coating Data, I.Deliyannis, J. Harvey and M.F. Webster, ISSN 1743-355X (Online), Volume 33/2003, ISBN 1-85312-969-0, pp. 505-514, 2003. http://library.witpress.com/pages/listPapers.asp?q_bid=44
CHAP-03 Book Title: Metadata and Semantics, M.-A. Sicilia, M. D. Lyters (Eds), pp. 393-402, 2009, XCI, 552p, Hardcover, ISBN: 978-0387-77744-3. Chapter Title: An Adaptive Complex Data Investigation Methodology using Interactive Multi-Menus, Ioannis Deliyiannis, Andreas Floros and Michael F. Webster.

CHAP-04 Book Title: Interactive Multimedia, 2012, ISBN 978-953-51-0224-3, InTech., I. Deliyannis (editor). Chapter Title: From Interactive to Experimental Multimedia.

CHAP-05 Book Title: Convergent Divergence? - Cross-Disciplinary Viewpoint on Media Convergence, Springer-Verlag Handbook, Artur Lugmayr, Cinzia Dal Zotto, and Gregory Ferrell Lowe (Eds.). Chapter Title: CONVERGING MULTIMEDIA CONTENT PRESENTATION REQUIREMENTS FOR INTERACTIVE TELEVISION.

5. Άλλες εργασίες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

EDB-01 Ioannis Deliyannis, «Interactive Multimedia», 2012, ISBN 978-953-51-0224-3, InTech.
CONFERENCES (EXTENDED ABSTRACT)

ACON-01 C. Tsakostas, A. Floros and I. Deliyiannis, «Binaural Rendering for Enhanced 3D Audio Perception», 2007 AudioMostly Conference on Interaction with Sound, September 2007, Germany.

ACON-02 I. Deliyannis and C. Simpsiri, «Interactive Multimedia Learning for Children with Communication Difficulties Using the Makaton Method», International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2008), 10-12 July, Corfu, Greece.

ACON-03 I. Deliyannis, A. Floros, P. Vlamos and T. Tsiridou, «Bringing Digital Multimedia in Mathematics Education», International Conference on Information Communication Technologies in Education, to be presented at European Conference on E-Learning 2008), 6-7 November, Agia Napa, Cyprus.

ACON-04 I. Deliyannis, P. Vlamos, A. Floros and C. Simpsiri, «Teaching Basic Number Theory to Students with Speech and Communication Disabilities using Multimedia», International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2008), 10-12 July, Corfu, Greece.

ACON-05 I. Deliyannis, I. Karydis and Dimitra Karydi, iMediaTV: Open and Interactive Access for Live Performances and Installation Art, 4th International Conference on Information Law (ICIL), Thessaloniki, Greece, May 2011.

ACON-06 I. Deliyannis, A. Giannakoulopoulos and I. Varlamis, Utilising an Educational Framework for the Development of Edutainment Scenarios. 5th European Conference on Game Based Learning, Athens, Greece, 20-21 October 2011.

ACON-07 D. Karydi, I. Karydis, I. Deliyannis, LEGAL ISSUES IN USING MUSICAL CONTENT FROM iTunes AND YouTube FOR MUSIC INFORMATION RETRIEVAL, 4th International Conference on Information Law (ICIL), Corfu, Greece, 2012.

ACON-08 I. Deliyannis and G. Papaioannou, Augmented Reality for Archaeological Environments on mobile devices: a novel open framework. 1st International Workshop on Virtual Archaeology, Museums and Cultural Tourism, Delphi, Greece, 25-28 Sept. 2013.

ARTICLES
MAG-01 Α. Φλώρος, Ι. Δεληγιάννης, «Σύγχρονες Δικτυακές Μουσικές Εφαρμογές», περιοδικό ONLINE (έκδοση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής), Τεύχος 11, 2006, σελ. 10 – 16.

CONFERENCE PRESENTATIONS (KEYNOTE)

Προσαρμόζοντας διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές πολυμέσων στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, Γιάννης Δεληγιάννης (προφορική ανακοίνωση), 15o Λασαλιανό Συνέδριο, 29-30 Οκτωβρίου 2010, Άλιμος, Δημοτικό ΔΕΛΑΣΑΛ.
TECHNICAL REPORTS

TEC-01 Τεχνική Αναφορά Παρουσίασης Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, Ξανθουδάκης Χ., Στραπατσάκη Μ. Ζάννος Ι., Δεληγιάννης Ι, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, 2004.

TEC-02 Στραπατσάκη Μ. Ζάννος Ι., Δεληγιάννης Ι, Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2005.

TEC-03 I. Deliyannis and M. F. Webster, Multi-Level Modeling and Interactive Multimedia presentation of Scientific Data over various Media, Internal Research Report, Available on Request, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Σουώνση, 2002.

MEMBER IN SCIENTIFIC COMMITTEES

6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL) The River Lee Hotel, Cork, Ireland, 4-5 October 2012
4th Mediterranean Conference on Information Systems MCIS, Corfu, Greece, 2009.
True Digital Audio Chains: Technologies and Techniques Session, 6th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC ’07), Corfu, Greece, 2007.

B. Καλλιτεχνικό - δημιουργικό έργο:

1. Φιλμογραφία -

2. Ατομικές Εκθέσεις -

3. Θεματικές Εκθέσεις -

4. Ομαδικές Εκθέσεις -

5. Άλλο Δημιουργικό Έργο

TECHNOLOGY FOR ART

Invisible places – immense white - Άδηλοι Τόποι – Απέραντο Λευκό, Διαδραστική Βίντεο Εγκατάσταση με χρήση αισθητήρων. Ηλεκτρονική Μουσική Χάρης Ξανθουδάκης, Ανδρέας Μνιέστρης, Προγραμματισμός Διαδραστικού Περιβάλλοντος λήψης βιομετρικών στοιχείων μέσω Ασύρματων Αισθητήρων: Γιάννης Δεληγιάννης, Γιάννης Ζάννος, Γιώργος Μηλιώτης Μοντάζ και επέμβαση στις ψηφιακές εικόνες βίντεο: Γιάννης Δεληγιάννης, Τάνια Τσιρίδου, Βιντεοσκόπιση σε BetaCam HD: Μαριάννα Στραπατσάκη, Λευτέρης Παυλόπουλος, Ηθοποιός: Κατερίνα Τάλμπαχ. Το έργο παρουσιάσθηκε στο Στρασβούργο τον Νοέμβριο του 2008.

MULTIMEDIA SYSTEMS

[CD-01] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Introduction to Non-Newtonian Fluids MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), PAL/SECAM/NTSC Tape, WWW, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2001.

[CD-02] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, History of Rheology MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), WWW, PAL/SECAM/NTSC Tape, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2002.

[CD-03] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Reverse-Roller Coating MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), WWW, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2002.

[CD-04] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Dough-Kneading MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (MAC), WWW, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2002.

[CD-05] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Contraction-Flows MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), WWW, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2002.

[CD-06] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Non-Newtonian Fluids MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), PAL/SECAM/NTSC Tape, WWW, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2003.

[CD-07] Verenikis En-Komion WWW-MMS, σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), WWW, ανάπτυξη σε συνεργασία με τον κο. Ανδρέα Γεωργοτά, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2004.

[CD-12] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Boger Fluids MMS, Σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2005.

[CD-13] Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Extravagant Effects MMS, Σε μορφή CD-ROM Πολυμέσων (PC/MAC), PAL/SECAM/NTSC Tape, WWW, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 2005.
Επιστροφή